Starting work on PEP 512
by Brett Cannon 23 Jan '16

23 Jan '16
Updated draft of PEP 512
by Brett Cannon 23 Jan '16

23 Jan '16
PEP 512 - Choosing a CI service
by Darjus Loktevic 20 Jan '16

20 Jan '16

19 Jan '16
8 17
0 0
Migration PEP started
by Brett Cannon 16 Jan '16

16 Jan '16
5 10
0 0
16 42
0 0
We will be moving to GitHub
by Brett Cannon 04 Jan '16

04 Jan '16
13 27
0 0

02 Jan '16