Re: [Distutils] Disabling non HTTPS access to APIs on PyPI