[yt-dev] Issue #739: Build problem (yt_analysis/yt)