[Python-Dev] PEP 545: Python Documentation Translations