yt-dev

yt-dev@python.org

November 2020

  • 6 participants
  • 5 discussions
Switch to new configuration system
by Corentin CADIOU 26 Nov '20

26 Nov '20
ANN: yt 3.6.1 release
by Madicken Munk 13 Nov '20

13 Nov '20
yt 4.0 planning meeting
by Madicken Munk 13 Nov '20

13 Nov '20

10 Nov '20
2nd Announcement of yt user conference: RHytHM
by Stephanie Tonnesen 02 Nov '20

02 Nov '20