Distutils-SIG

distutils-sig@python.org

June 2000

  • 25 participants
  • 53 discussions

26 Jun '00
building extensions with AIX
by Rene Liebscher 26 Jun '00

26 Jun '00
Updated TODO list
by Greg Ward 24 Jun '00

24 Jun '00
bdist_rpm and RPM 2.x
by Greg Ward 24 Jun '00

24 Jun '00
RC and MC patch for msvccompiler
by Thomas Heller 23 Jun '00

23 Jun '00
distutil install
by Michel Sanner 23 Jun '00

23 Jun '00
ccompiler problem
by Thomas Heller 23 Jun '00

23 Jun '00
Re: [Distutils] Duelling SWIG patches
by Michel Sanner 23 Jun '00

23 Jun '00
Fw: [Distutils] Duelling SWIG patches
by Thomas Heller 23 Jun '00

23 Jun '00
Re: [Distutils] Duelling SWIG patches
by Michael Muller 22 Jun '00

22 Jun '00