Python-announce-list

python-announce-list@python.org

June 2004

  • 45 participants
  • 71 discussions
process.py: updated popen5 module
by Peter Åstrand 19 Jun '04

19 Jun '04
RELEASED: pynits 040617
by François Pinard 17 Jun '04

17 Jun '04
ANN: ElementTree 1.2 release candidate 1
by Fredrik Lundh 16 Jun '04

16 Jun '04
ANN: Spineless game engine 0.0.1
by Jussi Lepistö 16 Jun '04

16 Jun '04

15 Jun '04
ANNOUNCE: Quixote 1.0c1 released
by Neil Schemenauer 15 Jun '04

15 Jun '04