Python-announce-list

python-announce-list@python.org

July 2008

  • 49 participants
  • 57 discussions
Announce: PyBindGen 0.9 released
by Gustavo Carneiro 27 Jul '08

27 Jul '08
bliptv.reader V1.0 released
by Christian Scholz 27 Jul '08

27 Jul '08

26 Jul '08
[pygtk] ANNOUNCE: PyGObject 2.15.2
by Johan Dahlin 26 Jul '08

26 Jul '08
ANN: RELEASE: 4Py
by webmaster@keyphrene.com 25 Jul '08

25 Jul '08
PyGoogleDesktop v0.4 released!
by Jack G. Atkinson Jr. 25 Jul '08

25 Jul '08
ikaaro 0.20.6 released
by "J. David Ibáñez" 22 Jul '08

22 Jul '08
Elixir 0.6.0 released!
by Gaetan de Menten 22 Jul '08

22 Jul '08
Elisa Media Center 0.5.2 Release
by Olivier Tilloy 21 Jul '08

21 Jul '08